Imák

1772 – 2022 Jubileumi ima

Istenünk, te vagy a történelem Ura,

aki 250 éven át

szenvedésben és örömben,

fájdalomban és reményben megtartottál minket.

Hálát adunk templomunkért, közösségünkért.

Jézus, Te ma is követésedre hívsz.

Hívásodra igent akarunk mondani.

Taníts meg arra, hogy minden nap az Evangélium útjain járjunk.

Szentlélek, jöjj, hogy kitartsunk a hitben,

megmaradjunk a reményben,

és növekedjünk a szeretetben.

Tégy minket a béke és az egység eszközeivé városunkban.

Szent István király közbenjárására kérünk,

Mária oltalma alatt kísérj tovább utunkon. Amen.

 

2. Ferenc pápa imája a Szentlélekhez a szinódusért:

Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

A bizonytalanság imája

A János körül álló tömeggel együtt kérdezlek: Mit tegyek, Uram? Mit akarsz tőlem? Merre vezetsz engem? Adj jó irányt útjaimnak! Vezesd minden cselekedetemet a te szándékaid szerint! Tisztíts meg a Szentlélek elevenítő tüzével, hogy beléd vetett hitem a megtérés érett gyümölcseit teremje. Ámen.

A bűnbánó imája

Kijöttem a pusztába, mert Valaki kivezetett. Kijöttem a pusztába, mert pusztaságomat nem bírom tovább. Kijöttem a pusztába, mert találkozni akarok pusztaságommal. Uram! Egyengesd göröngyös lelkemben ösvényeidet! Ámen.

A kisdedet megtaláló pásztorok imája

Dicsőség a magasságban Istennek! Mert mi, egyszerű pásztorok lehetünk

azok, akik először járulunk színed elé, drága Üdvözítőnk. Ó, oly régóta

vártunk rád, és vártak rád atyáink, hogy szabadulást hozz népednek és az

egész föld színének. Évezredes várakozásunk most beteljesedett, és íme, itt

térdelünk most törékeny tested előtt, Úr Krisztus!

A földi szegénységet választottad helyszínül, hogy közénk jöjj. Istállóban

születtél, és egy jászolba fektettek szüleid. Ezzel megszentelted és

felmagasztaltad a mi szegényes életünket.

Engedd meg, hogy tiszta szívből hódoljunk előtted és örvendezzünk, hogy

beteljesedett a próféták jövendölése. Engedd meg, hogy ujjongjunk, hiszen

Te békességet adsz majd minden jóakaratú ember szívébe. Engedd meg,

hogy imádjunk teljes lényünkkel, hiszen Te leszel a királyok Királya, az

urak Ura, az új szövetség forrása és kútfeje, mindörökké. Ámen!

 

A missziós gyermekek imája Kis Szent Terézhez

Kis Szent Teréz kedves, drága,

Oltáraink új virága,

Nézd a sok kis gyermekszívet,

Kérve kérünk, szeress minket!

 

A missziós gyermekgárda,

Pártfogásod kéri, várja.

Gyermekszív volt a te szíved,

Megérted hát szíveinket.

 

Érts meg minket, szeress minket,

Vidd előre ügyeinket,

Mi is megígérjük néked,

Hogy követjük példaképed! Ámen.

A nagyböjt elején

Urunk, Jézus Krisztus! A nagyböjt elején veled megyünk a pusztába, amelynek csendjében Istenre találhatunk. Emberi szándékainkat, vágyainkat és akaratunkat most félretesszük, mert egyedül Istenre akarunk figyelni, az ő szavát akarjuk meghallani. Isten jelenléte átalakítja életünket, megújulást, újjászületést hoz számunkra. Az ő jelenléte megerősít minket keresztény küldetésünkben. Urunk, taníts minket arra, hogy észrevegyük Isten gondviselő szeretetének és megbocsátó irgalmának jeleit életünkben!

A szív csendjében - Roger testvér 100 imája

Előszó - Roger testvér azon imádkozó Krisztus-hívők közé tartozott, akik bátran mertek a Szentháromság minden személyéhez szólni. Különösen feltűnő, hogy mennyire „szerette” a Szentlelket, akit mi – valljuk be őszintén – sokszor elhanyagolunk. Ez az oka, hogy a megszólítások szerint válogattuk e kötet imát. Az imádságokat kiegészíti még Alois testvérnek, a Közösség jelenlegi priorjának egy visszaemlékezése, illetve Taizé története.

Az imák letölthetők: ITT

A te szavad Lélek és élet

Urunk, Jézus Krisztus! Szent Péter apostol egykor megvallotta, hogy az

örök élet igéi nálad vannak. Be kell látnunk, hogy csak akkor tudjuk

életünket helyes irányba állítani, ha egyre jobban megismerünk téged és

megismerjük azt az életformát, amire hívsz bennünket. Kihez mennénk, ha

nem hozzád? Kit hallgatnánk, ha nem téged? Kit követnénk, ha nem te

vezetnél minket? Ki éltetne minket, ha nem a te Szentlelked? Urunk, te

Isten vagy, te vagy az Atya egyszülött Fia. A te szavaid Lélek és élet.

Éltessen minket mindenkor a te Szentlelked!

Add meg az egységet

Minden népek Istene, Taníts minket átmenni Samárián, hogy találkozhassunk más egyházakból való testvéreinkkel! Taníts minket nyitott szívvel közeledni a másik egyházhoz, hogy tanulhassunk tőle. Valljuk, hogy te vagy az egység forrása. Add meg azt az egységet, amelyet Krisztus akar adni nekünk. Ámen!

Add meg nekem a LÁTÁST

Uram, add meg nekem a „másik pillantást”, és vedd el tőlem a sietős és felszínes tekintetet, mely csak futólag érinti a jelenségeket. Add meg nekem a látást, mely a mélységekbe képes hatolni, és ott elmerülve megtalálja a másik ember szívét. És megtalálja a Te rejtett jelenlétedet a legkisebb, a leggyámoltalanabb és legzárkózottabb ember-testvér szívében, és megérezze a Te felcsillanó és vakító jelenlétedet, amikor megmutatod magadat ma is, amint egykor megmutattad a Sinai- és a Tábor-hegyén. Ajándékozd nekem az igazi látás kegyelmét, mely képes túllátni a jelenségeken, és észreveszi azt is, ami a szem számára láthatatlan. Ajándékozz meg a látás misztikus tapasztalatával, mely egyedül mutatja meg nekem a valóságot. Hogy ebben az eksztázisban fölfedezhesselek téged, az élő Istent, akinek dobogó szívét az emberekben lehet megtalálni, különösen a gyengékben, a meggyötörtekben, az elveszettekben, akik hozzám jönnek segítségért. Amen.

/Henri Boulad SJ/

Add, hogy ne essünk kétségbe

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az élet forrása és az élet ajándékozója!

Életünk során mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a

bajban és a betegségben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád

forduljunk! Add, hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, hanem

higgyünk az örök életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet

veszélyben, ha veled élünk és veled halunk, mert feltámadásodnak is

részesei leszünk. Vezess minket az üdvösségre!

Assisi Szent Ferenc hálaéneke

Szent vagy, egyetlen Úristen,

ki csodákat művelsz.

Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,

Te vagy a mindenható király,

Szentséges Atya, ég és föld királya.

Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,

Te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,

az Úr, az élő és igaz Isten.

Te vagy a szerelem, a szeretet;

Te vagy a bölcsesség, Te vagy az alázat,

Te vagy a türelem.

Te vagy a szépség, Te vagy a kedvesség,

Te vagy a biztonság, Te vagy a megnyugvás,

Te vagy az öröm, Te vagy a reményünk és vigasságunk,

Te vagy az igazságosság, Te vagy a mértékletesség,

Te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.

Te vagy a szépség, Te vagy a kedvesség,

Te vagy védelmezőnk, őrállónk és oltalmazónk;

Te vagy az erősség, Te vagy az enyhülés.

Te vagy a reményünk, Te vagy a hitünk,

Te vagy a szeretetünk, Te vagy minden édességünk,

Te vagy a mi örök életünk.

Nagy és csodálatos Úr,

mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.

/Assisi Szent Ferenc hálaéneke/


Avilai Nagy Szent Teréz imája

Semmitől ne félj,

semmi ne ijesszen meg.

Minden elmúlik,

egyedül Isten marad ugyanaz.

A türelem

mindent elér.

És aki Istent birtokolja,

annak mindene megvan.

Isten egyedül elég.

/Avilai Nagy Szent Teréz/

Az egységért

Imádunk Téged, mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Atyánk! Küldd el nekünk a Szentlelket, akit Jézus megígért nekünk. Ő vezet bennünket az egység felé.

Küldd el a Szentlelket, aki a karizmákat adja, aki a változatosságot műveli az Egyházban, és aki az egységet adja. Küldd el nekünk a Szentlelket, aki megtanít bennünket mindarra, amit Jézus tanított nekünk, és emlékeztet az ő tanítására. Úr Jézus, Te kérted mindannyiunk számára az egység kegyelmét ebben az Egyházban, amely a Tiéd, nem a miénk. A történelem megosztott bennünket. Jézus! Segíts bennünket az egység útján, vagy inkább a kiengesztelődött különbözőségek útján járni. Urunk, Te mindig megteszed azt, amit ígértél, add meg nekünk minden keresztény egységét! Ámen.

/Ferenc pápa - 2015.07.03./

Az élő víz forrása

Isten, aki az élő víz forrása vagy, segíts megértenünk, hogy minél hosszabb a kötelünk, annál mélyebbre engedhetjük vödrünket a te Isteni vizedbe! Ébressz fel minket, hogy felismerjük a másik ember ajándékában, mérhetetlen titokzatosságodat. Kérünk, add meg nekünk, hogy leülhessünk másokkal a kútnál, és igyunk vizedből, abból, amely egyetértésre és békére gyűjt össze minket. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, aki arra kérte a samáriai asszonyt, hogy adjon vizet szomjúságára. Ámen.

 

Az Emberfiát váró imája

Uram! Bárcsak minél gyorsabban eljönnél! Már nagyon vágyom nálad lenni. Szinte már látom a jeleket, hallom a tenger zúgását, s magam is megdermedek…

De miért is siettetem azt, aminek még nincs itt az ideje? Tudom, hogy azt a napot és órát senki sem ismeri, csak az Atya. A feladatot megadtad: bátran emeljem föl fejemet, nézzek szembe önmagammal és veled, s várjalak hűségesen. Még akkor is, ha nagyon távolról érkezel… Várlak, Uram. Adj türelmes és hűséges szívet. Ámen.

Az igazi otthon

Atyám, teremtő és gondviselő Istenem! A földi élet során a veled való találkozás az én igazi otthonom.

Hadd pihenjek meg nálad Uram! Hadd vessem le a hamis, földies otthonkeresés, a bűn hamis biztonságának, az anyagi javak bőségének keresését, mintha ezektől valamilyen boldogság is függhetne. Légy Uram Te magad, a Te érintésed, meghallgatásod, gondoskodó szereteted az igazi otthon, az igazi biztonság. Ez a megtapasztalás adjon bátor szembenézést azzal a halállal is, amely valójában az általad készített otthon kapuja. Hadd reménykedjem annak beteljesedésében, amit most a Te közeledben átélek, érleld bennem az elszántságot Istenem, hogy erre vágyakozva merjek elszakadni minden helytelen kötődéstől, ami még a földhöz vonz.

Engedd Uram megfáradt fejemet lélekben tenyeredbe hajtanom, meggyötört szívemet atyai ölelésedben megpihentetnem.

Legyen erőm a Te elfogadó jóságod.

Ámen.

Az igazság szolgálatáért

Elborít az élet

színes látszataival és

erőteljes hangjaival.

Szabadíts ki Uram a látszatok kábulatából,

a szavak szédületéből!

Add meg annak eleven tudatát,

hogy a kicsiny emberi és

a nagy történelmi mozgásoknak

mélyen fekvő okai vannak,

melyek első tekintetre nem derülnek ki,

melyek legtöbbször nem azonosak a

látszó és mutatkozó igazsággal.

 

Add meg, Uram az igazság keresésének

hevületét és lendületét!

Adj nyitott szemet és lelket, mely mélyebbre törekszik

a pillanat alatt látott

és a hamarosan megállapított véleménynél!

 

Taníts meg szerényen ítélkezni

emberek,

sorsok felett.

Késztess arra gondolni,

hogy nekik is lehetnek igazságaik, okaik,

melyek előttem ismeretlenek!

 

Nyisd meg látásomat

a nagy történelmi fordulókban jelentkező

igazságaidnak,

hogy tévedés nélkül,

alkutlanul,

tisztán szolgáljam életemben az

"igazság lelkét"!

/Belon Gellért/


Az Istent soha nem látók imája

Imádunk Téged, aki kezdettől vagy, aki Istennél vagy, aki Isten vagy.

Nemlét voltunk, és Teáltalad létezéssé emelkedtünk.

Nem éltünk, és a Te világosságod életre lobbantott minket.

 

Sötétben voltunk, és Te kihoztál minket a világosságra.

Egy embert küldtél, hogy tanúskodjék a világosságról, hogy mindenki

higgyen.

A világba jöttél, de a világ nem ismert fel, tieid pedig nem fogadtak be, és

nem lettek Isten gyermekeivé.

De most testté lettél, és közénk jöttél. Logosz vagy, aki felvette a szolgaság

alakját értünk. Dicsőség, hála, áldás, magasztalás, hódolat és tisztelet Neked ezért,

Atya Egyszülöttje Kérünk Téged mi, akik az Istent soha nem láttuk, hogy nyilatkoztasd

Őt ki nekünk. Kérünk Téged mi, akik az Istent soha nem láttuk, hogy

kegyelemből, a Te teljességedből merítsünk kegyelmet, hogy vakokból

látókká lehessünk. Ámen!

Az Oltáriszentség előtt

Végiggondolni is alig merem, mennyire szeretsz ... lemondtál mindarról, ami egyenlővé tett az Istennel, hogy egészen eggyé válhass velem ... és ember lettél, mint én, aztán elmondtad és elém élted a boldog élet útját: megmutattad, hogy szentháromságos élet élhető a földön is.

Szenvedéseddel, haláloddal lehetővé tetted, hogy valóban isteni életet élhessek. És még ez sem volt elég ... még ennél is jobban szerettél. Azt mondtad nemcsak az utat mutatom meg neked, nemcsak képessé teszlek az isteni életre, de életed minden napján veled leszek, egészen maradok veled. Nem tudok válaszolni a szeretetedre, itt most üres, kevés minden szó. Csak igyekszem kitárni a szívemet, hogy ami ott van, minden a Tiéd legyen.

Először is magamat akarom Neked adni, úgy ahogy vagyok, úgy amilyennek Te látsz: gyöngének, gyarlónak, a nagy elhatározások és újrakezdések után is mindig újra elesőnek. S megint megdöbbentesz: így is kellek Neked! Te el tudod fogadni, szeretettel tudod elfogadni azt a semmit, aki vagyok. Nem tartod értelmetlennek, hogy az életedet add értem. És velem együtt elfogadsz mindent ami a szívemben van.

Egy lettél velem, a gondjaim most már a Te gondjaid, a fájdalmaim a Te fájdalmaid. Nincs mit kérnem: Te az enyém vagy, én pedig mindenestül a Tiéd.

Sorolnám azokat, akiket különösen a szeretetedbe akarok ajánlani ... azokat akik valamiért nehéz helyzetben vannak, azokat akiket nagyon szeretek. De ahogy mondom a nevüket, már tudom - Te is a szívedben hordozod őket. Mégis újra és újra Neked adom azokat akik nekem kedvesek.

És most ezekben az egészen Veled töltött percekben már biztos vagyok benne, hogy ez a legtöbb amit bárkiért tehetek. Most nincs bennem aggódás, problémázgatás, félelem, gond: Neked adtam ezeket is. Már nincs bennem más, csak öröm és hála...öröm és hála, hogy a világ legnagyobb kincse, Te, az enyém lettél és így bekapcsoltál abba a szeretetközösségbe, amellyel Te és az Atya szeretitek egymást a Szentlélekben.

Befogadtál, bekapcsoltál, valósággal belesodortál a Szentháromság életébe. Az embert magába ölelte az Isten. Ezt a mindent felülmúló csodát már nem lehet szavakba önteni . Most már nincs mit szólni itt már nincs más csak a csend... De már a csend is Te vagy..."


Az újjászületés forrása

Szentlélek Isten! A te működésed, megszentelő tevékenységed egyaránt megtapasztalható a világban, az Egyházban és bennünk, keresztény emberekben. Legyél minden megkeresztelt ember számára az újjászületés forrása, az új élet forrása! Teremtsd meg az egységet és a közösséget Istennel és az Egyházzal! Add meg nekünk a lelki újjászületést, hogy elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását és az Egyház minden időkre szóló küldetéséhez csatlakozva mi is Krisztus tanúi legyünk a világban! Add, hogy Isten szavának hallgatása által újjászülessek a hitben! Segíts, hogy a szentáldozás és az imádság legyen erőforrásom! Tölts el erőddel, hogy a szeretet gyakorlásában hűséges legyek!

Békesség Istene

Békesség Istene,

még ha törékenyek is vagyunk,

szeretnénk követni Téged azon az úton,

amely odáig vezet el,

hogy úgy szeressünk,

ahogyan Te szeretsz bennünket.

/Roger testvér/

Belső ima

Istenem, azt mondod, hogy amikor imádkozni akarunk, nem kell feltétlenül szóbeli imát mondanunk, elég, ha benső imában beszélünk hozzád. Még az sem szükséges, hogy e benső imában szavakat mondjunk. Elég, ha szerető szívvel lábadnál tartózkodunk és téged szemlélünk.

Ó, Jézusom, hadd szeressem és gyakoroljam minden nap ezt a magányos és titkos imát; azt az imát, amelyben senki más nem lát, csak a mennyei Atya, és amelyben teljesen egyedül vagyunk vele titkos és édes beszélgetésben, s szabadon és távol mindenki szemétől, kiöntjük előtte szívünket.

 

/Boldog Charles de Foucauld/

Bocsásd meg az önteltség bűnét

Kegyelmes Isten, egyházaink gyakran a versengés logikáját választják. Bocsásd meg nekünk az önteltség bűnét. Belefáradtunk a dicsőség hajszolásába. Engedd meg, hogy pihenjünk a kútnál. Frissíts fel bennünket az egység vize által, megtisztítva közös imádságunk által. Lelked, mely a káosz vizei fölött lebegett, hozzon nekünk egységet a megosztottság helyett. Ámen.

 

Egyszerűség

Teremtő Lélek, aki felöltözteted a mezők liliomait, add meg nekünk, hogy örülni tudjunk mindannak, amit nekünk adsz, és hogy ez nekünk elég is legyen.

/Roger testvér/

Élet Atyja

Neked, aki az élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála mindörökkön örökké!

/Szent II. János Pál pápa/

Emlékezzél meg

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott.

Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad! Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának.

(350 évvel ezelőtt a török még hazánk területének nagy részén uralkodott; nehéz idők jártak a megritkult nép fölött; ebben az időben írta Esterházy Pál nádor; igaz magyar és Mária-tisztelő ezt az imádságot.)

Erősíts ma is minket!

Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat. Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: Igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Bátoríts bennünket, hogy a Te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!

Észrevetted

Urunk, Jézus! Te egykor észrevetted és nagyra értékelted a szegény özvegy

adományát, miközben a mi tekintetünket inkább a gazdagok adakozása

vonzotta. A te számodra az özvegy nagylelkűsége és bizalma volt a

fontosabb, mintsem azok magatartása, akik semmit sem sejtettek az Isten

előtti lelki gazdagságról. Szegénységünk, egyszerű életünk csak akkor

értékes, ha az isteni gondviselésből fakad s az a célja, hogy téged

szabadon, elkötelezetten követhessünk. Segíts minket, hogy ne váljunk a

tulajdon rabjává, hanem nagylelkűen neked szenteljük életünket!

Étkezéshez kötődő imák

Étkezés előtti imák

1.

Atyánk, a föld minden javát 

jóságodból élvezzük.

Add, hogy a szent igazságot

szomjúhozzuk s éhezzük!

 

2.

Székely asztali áldás

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,

Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.

Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.

Ételben, italban legyen bőven részünk.

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.

 Ámen

 

3.

Megígérted: velünk leszel,

Asztalunknál velünk eszel,

Mint akárki, ha velünk ül.

Add, Uram, hogy közösségünk,

Téged itt lásson vendégül.

 

4.

Kevés hallal s pár kenyérrel nagy tömeget jóllakattál.

Áldd meg, amit nekünk adtál 

soha egy embert se hagyjál küzdeni az éhezéssel!

 

5.

Áldj meg minket Úristen,

s ez adományaidat, amelyeket a Te

bőkezűségedből akarunk magunkhoz venni a mi

Urunk Jézus Krisztus által.

Ámen.

 

6.

Ókeresztény étkezési ima

 

Áldott legyen az irgalmas Úr,

Kezdettől fogva Ő táplál minket.

Ő ad eledelt minden élőnek.

Töltse el szívünket örömmel,

derűvel,

Juttasson mindabból,

amire szükségünk van, és engedje,

hogy bővelkedjünk jó cselekedetekben!

A mi Urunk Jézus Krisztus által,

Övé a dicsőség, a hatalom,

a tisztelet és az imádás

a szentlélekkel együtt

mindörökkön örökké.

Ámen.

 

7.

Áldd meg, Urunk,

asztalközösségünket,

S add, hogy akik most itt

egybegyűltünk,

És ajándékaidban részesülünk,

Legyünk egyek mindig a Te

szeretetedben

És szolgálatodban is. A mi Urunk,

Jézus Krisztus által. Ámen.

 

8.

Áldd meg Urunk életünket, és

áldd meg böjtölésünket, hogy részt

vehessünk Fiad pusztai böjtölésének

kegyelmeiben. Aki Veled él és

uralkodik, mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Étkezés utáni imák

 

1.

Megköszönjük a kenyeret,

Mi Atyánk, ki vagy az égben,

Add, hogy segíthessünk annak,

Aki szenved nagy szükségben. Ámen

 

2.

Szánd, Uram, a szenvedőket,

Szánd, Uram, az éhezőket,

Hiszen ez a te világod!

Add, hogy mi is értük éljünk,

Add, hogy dolgozhassunk értük,

S jöjjön el a te országod!

 

3.

Hálát adunk neked mindenható Úristen,

minden jótéteményedért,

aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

 

4.

Székely asztali áldás:

Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve

Szívből hálát adunk kezünk összetéve.

Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,

Fordítsd vissza néki a vendéglátását,

Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,

S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

 

5.

Istenünk, Te szeretetből tápláltál és jóllakattál minket.

Dicsérünk és áldunk Téged minden természetes és természetfeletti

Ajándékodért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

 

6.

Mindenható Istenünk! Te a külsőséges áldozatokban nem leled kedvedet, de

a megtört és alázatos szívet nem veted meg. Teremts bennünk új szívet és új

lelket, hogy osztatlan szívvel szolgálhassunk Neked!

Ferenc pápa imája a családokért és a szinódusért

Jézus, Mária és József,

bennetek szemléljük

az igaz szeretet csillogását,

hozzátok fordulunk bizalommal.

Názáreti Szent Család,

tedd a mi családjainkat is

a megélt közösség és az imádság helyévé,

az Evangélium hiteles iskolájává,

kicsiny család-egyházzá.

Názáreti Szent Család,

add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk

az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;

és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak

hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.

Názáreti Szent Család,

add, hogy a következő Püspöki Szinódus

mindenkiben újraélessze annak tudatát,

hogy a család szent és sérthetetlen,

Isten tervének ékköve.

Jézus, Mária és József,

halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.

Föltámadt Krisztus Lelke

Föltámadt Krisztus Lelke, titokzatos Jelenlét, tégy arra képessé bennünket, hogy életünk az irántad való bizalomban gyökerezzék, hogy soha ki ne apadjanak bennünk az örvendezés forrásai. / Roger testvér/

Házaspárok imája

Ó Uram, tudjuk, ha Te vezetsz minket

És irányítod életünket,

Akkor sokszor nem kell aggódnunk vagy kétségbe esnünk,

Így, mikor Te velünk vagy,

Nincs olyan dolog, amit hárman

Veled együtt meg ne tudnánk oldani.

Teljes szívünkből tudjuk, hogy ez igaz, Uram,

És mélyen hiszünk ebben.

 

De amikor a problémák jelentkeznek

És a dolgok rosszul mennek,

Gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy

Elveszítsük a hatalmadba vetett bizalmunkat,

És elkezdünk aggódni és nyugtalankodni

És bátortalannak érezzük magunkat.

 

Bocsáss meg Urunk, hogy ilyen kicsi a hitünk.

Bocsáss meg, hogy nem bízunk Benned teljesebben.

 

Taníts minket drága Uram,

Hogyan nézzünk szembe a nehézségekkel;

A Te segítségedbe vetett mélyebb bizalommal.

 

Taníts minket, hogy nagyobb bizalommal nézzünk szembe

A Te soha el nem múló szereteteddel.

 

Ámen.

Hogy felismerjünk...

Uram, te azért jöttél, hogy kinyilatkoztasd: az ember megszentelt lény, az ember az isteni kinyilatkoztatása, ma is, ebben a világban is. A lábmosással azt akartad mondani, hogy a felebarát szolgálatában éppen úgy találkozhatunk veled, mint az Eucharisztiában.

Add meg nekünk, Uram, hogy látásmódunk megváltozzék, és a hit elvégezze bennünk, hogy felismerjünk téged, és imádjunk téged a legkisebb testvérünkben is; hogy állandó tisztelettel vegyük tudomásul jelenlétedet, irántad és felebarátaink iránt végzett tisztelettel, hiszen Te a felebarátainkban élsz tovább. Add meg nekünk, hogy mások méltóságát teljesen átérezzük, mint Isten fiainak és Isten leányainak méltóságát. Mert ez a méltóság teszi őket élő monstranciává és epifániává, szent jelenléted megnyilatkozásává. Add meg nekem a szeretet szellemét, hogy felebarátaim iránt érzett szeretetem a Te emberszereteted megnyilatkozása legyen, bármilyen kicsiny és esendő emberi szívből fakadjon is. Amen. 

/Henri Boulad SJ/

Húsvéti fohász

A Föld minden népéért kérünk téged, Urunk: te, aki legyőzted a halált, ajándékozd nekünk életedet, ajándékozd nekünk békédet!

/Ferenc pápa/

Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk.

Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek.

Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel.

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról-napra újjászülessünk.

Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.

Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak.

Szent Család, könyörögj érettünk!

Ima a hit évére

Szentháromság egy Isten! Hálát adunk neked szereteted vonzásáért és a hit kegyelméért, amely által megismerhetünk téged, irgalmas és igaz Istenünket. Kérünk, növeld bennünk a hit bátorságát, erősítsd hűségünket Egyházad iránt, és add, hogy tevékeny hitünkkel munkatársaid lehessünk családunk, nemzetünk és az egész világ megszentelésében. Szűz Mária hitvallók királynéja Könyörögj érettünk! Ámen.

Ima a menekültekért

Irgalom Istene, aki népedet átvezetted a pusztán, s a kivonuláskor pásztoroltad őket,

Hozzád kiáltunk milliónyi menekültért, akik a bizonytalanságba indultak,

és szegénység, üldözés, erőszak a kísérőjük.

Te légy a vezetőjük és oltalmazójuk, Urunk!

Könyörgünk a családokért, akik minden megtakarított pénzüket odaadják fiaik és lányaik megmeneküléséért, s azt remélik, hogy az idegenben majd otthonra és megértésre találnak.

Uram, hallgasd meg az otthon maradók és a nagy útra indulók imáit, amikor szembesülnek azzal,

hogy Európában és másutt más emberek élnek, mint hitték!

Könyörgünk az asszonyokért, akiket menekülésük közben megerőszakolnak,

és a férfiakért, akik emberi méltóságukban annyi megalázást szenvednek el,

a csempészbandák lélektiprását viselik szótlanul - Uram, hallgasd meg imádságukat!

Könyörgünk Hozzád Urunk sok gyermekért, akiknek nem lehet gyermekkoruk, csak félelmeik,

akiknek a sorstalanság a kenyerük. Állj mellettük, amikor elveszítik szüleiket,

s nincs, aki felkarolja őket - Uram, hallgasd meg az érettük mondott imákat,

és gyermeki könyörgésüket, légy figyelmes könnyeikre, Urunk!

És légy könyörületes hozzánk is, ne váljunk cinikussá, közömbössé menekült testvéreink láttán!

Adj bölcsességet és irgalmasságot szívünkbe, meg felelősséget a felelőseknek,

nagyobb felelősséget sorsuk iránt itt Európában és más kontinensen is.

Uram, hallgasd meg teremtményeid könyörgését, akárhol a nagyvilágban,

bármely nyelven is kiáltanak Hozzád a menekültekért, hontalanokért, elűzöttekért,

vagy az áldozatok, vesztesek hozzátartozóiért.

Te maradj mellettük, ha már az emberek el is pártolnak tőlük!

Uram, hallgasd meg imáinkat értük és érettünk!

Ámen.

/Sylvia Bukowski német református lelkésznő imája a 2015. évi Menekült Világnapra/

Ima a nevelőkért

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt akartad, hogy a fiatal szívek ifjúságuk tiszta lelkesedésével szolgáljanak Neked. Kérünk, Merici Szent Angéla közbenjárására adj példás életű nevelőket, akik az örök élet tudományát is továbbadják tanítványaiknak. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen!

Ima Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárásáért

Istenünk, Te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


Ima az üldözést szenvedő keresztény testvéreinkért

Mennyei Atyánk! Te vagy minden élet szerzője és megtartója! Tekints le kegyesen keresztény testvéreinkre, akiket a Közel-Keleten elüldöztek otthonaikból, házaikból, és most idegen városokban a templomok kövezetén és udvarán a puszta földön alszanak több mint százezren. Add meg Szent Fiad, Jézus Krisztus által és égi Édesanyánk közbenjárására, hogy megszűnjön a keresztények üldözése, a családok hazatérhessenek városaikba és felépíthessék lerombolt templomaikat.

Szűz Mária, Béke Királynéja, könyörögj érettünk!

Ima az üldözöttekért

Mindenható Mennyei Atyánk!

Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.

Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban –ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.

Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.

Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.

Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.

Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen

 /egy iraki keresztény testvérünk/

Ima Kis Szent Terézhez

Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz! Rövid földi életed folyamán az isteni gyermekséget lelked iskolájává és mennyországává tetted, s nem kértél mást, csak szeretetet és szenvedést; életed minden napján a legszebb erények virágait szórtad Isten elé; most, hogy ott vagy az Ő trónja közelében, könyörögj érettünk!

Imádság a kereszthez

Áve, Krisztus Keresztje!

Bárhol található is jeled,

Krisztus ott tanúságot

tesz az ő húsvétjáról:

a halálból életbe való átmenetről.

Tanúságot tesz a szeretetről,

amely a halált legyőző élet ereje.

Áve, Krisztus Keresztje!

Bárhol található is jeled,

Krisztus ott tanúságot

tesz az ő húsvétjáról:

a halálból életbe való átmenetről.

Tanúságot tesz a szeretetről,

amely a halált legyőző élet ereje.

Áve, néked, Kereszt, bárhol is vagy,

tereken vagy az út mentén,

ott, ahol az emberek

szenvednek és haldokolnak...

ott, ahol dolgoznak,

tanulnak és alkotnak...

Mindenhol;

férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában...

és az emberi szívekben.

Áve, Krisztus keresztje!

/Szent II. János Pál pápa/

Imádság magyar hőseinkért

Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, te mondtad: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért." Akikért most imádkozunk, nem kímélték magukat, életüket áldozták értünk, a mi épségünkért, testi-lelki javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében. 


Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Ámen. 

Imádság Magyarországért


Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, a Te magyar néped!

Oldozd fel és szabadítsd meg

ellened elkövetett bűneitől,

mások ellen elkövetett bűneitől,

önmaga ellen elkövetett bűneitől,

az erkölcs terén,

szociális téren,

gazdasági téren elkövetett bűneitől,

a természet ellen, az élet ellen,

az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,

múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!

 

Szabadíts meg minket, Uram,

a gyűlölködéstől, a széthúzástól,

a rövidlátástól, a kapzsiságtól,

a gyengeségtől, a káromkodástól,

a kitartás hiányától!

 

Segíts meg minket, Uram,

hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,

az igazság győzzön, és ne a hamisság,

az erő győzzön, ne az erőszak,

a szeretet győzzön, ne a gyűlölet,

a józanság győzzön, ne az indulatok,

a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás,

az okosság győzzön, ne az ostobaság,

a szorgalom győzzön, ne az irigység,

a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

 

Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat,

kincseinket nehogy elpazaroljuk!

Hazánk szép tájait őrizzük meg épen,

a földet, a vizet, a levegőt tisztán,

az egészségünkre jobban vigyázzunk,

fogadjuk el a gyermekeket,

az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük,

a betegeket el ne tapossuk,

és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!

 

Hatalmas erőddel támogass minket,

hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat,

az otthonokban egészséges, boldog családokat!

Az emberek tisztességes munkát végezzenek,

s a tisztességes munkának legyen becsülete!

 

Szabadíts meg minket, Uram,

a gonosztól

és minden rossztól,

oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!

Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!

 

Adj nekünk bort, búzát, békességet!

Változtasd át a bort a Te Szent Véreddé,

a búzakenyeret a Te Szent Testeddé,

a békét, a Te békéddé, örök örömünkké! 

Ámen!

Imádság Nagyboldogasszony napjára

Szűz Mária, égi édesanyánk! Megdicsőülésed, mennybevételed ünnepe az ég

felé emeli tekintetünket és arra ösztönöz minket, hogy megerősítsük

magunkban azt a törekvést, hogy eljussunk a mennyországba.

Te szilárdan hitted annak beteljesedését, amit Isten mondott neked hírvivője által és

mindig azt tetted, ami megfelelt Isten akaratának. A hit nyújtott neked

erőt ahhoz, hogy hűségesen teljesítsd hivatásodat és megtegyél mindent,

amit kért tőled. Így lettél megváltásunk szolgálója. Segíts minket, hogy

földi életünk során minden nehézség ellenére bátran és reménnyel emeljük

tekintetünket az ég felé!

Irántad való szeretetből

Irántad való szeretetből Erzsébet lemondott a föld minden pompájáról, és mentes akart maradni az anyagiak vonzásától, —add meg nekünk is azt a boldogságot, amelyet a lélekben szegényeknek ígértél!

Jézus Szíve imádság Magyarországért

Imádandó Megváltó, aki szentséges Szívedet mindenkor kitárod az egész emberiség előtt, aki irgalmasságod számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, és esedezve kérjünk, terjeszd ki hatalmas oltalmadat szeretett hazánk fölé! Hárítsd el róla haragodat és büntetésed súlyos csapásait! Adj világosságot és erőt népünknek, hogy a mai időkben, amikor az emberiség és az egyház történetében nagy változások zajlanak, felismerhessük és követhessük szent akaratodat! Védelmezd egész országunkat, amely magát teljesen Szent Szívednek ajánlja.

Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenekké tesznek minket. Áldd meg bűnbánó és hűségre térő népedet, szenteld meg, és tartsd távol a kor szelleme által fenyegető veszélyektől. Erősítsd szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink hűségesen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy hazának gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősítsd szívünkben a hívő odaadást, az erényességet és az állhatatosságot! Add meg mindnyájunknak a békét, a te szent békédet, amit a világ nem tud megadni. Urunk, Jézus Krisztus, alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint! Ámen.

Jó Pásztor Vasárnapján

Mindenható Istenünk! Akit te kiválasztasz a papságra, és aki igent mond a

papi hivatásra, annak világosan kell látnia az emberek lelki igényét. Fel

kell mérnie azokat a feladatokat, amelyeket papként végezni fog a te

nevedben.

El kell sajátítania a megfelelő lelkipásztori módszereket, hogy

érthető és korszerű választ tudjon adni a mai embereknek. De az emberi

felkészülésen túl mindenekelőtt rád kell bíznia önmagát, teljesen és

visszavonhatatlanul át kell adni személyiségét neked. Adj, Urunk, a te

népednek jó, szent, hivatásukat hűségesen teljesítő és Krisztust, a Jó

Pásztort példaképüknek tekintő papokat!

Jöjj Szentlélek

Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,

 taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat,

 legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát,

 segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,

 gyújtsd lángra a szívemet egészen

 az Isten- és emberszeretet tüzével.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,

 töltsd el bensőmet az együttérzés erejével,

 hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el,

 és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,

 add, hogy megnyíljon szemem és mindenben

 felismerjem az Atya szépségének ragyogását.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,

 add, hogy a mulandó dolgok kísértései között

 mindig az örökkévaló legyen a mértékem

 és bölcsességed fénye világítson a sötétben.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,

újítsd meg akaratom erejét,

hogy követve indításaidat,

 bátran fussam végig a „pályát”.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,

 védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól,

 szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől,

 hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,

 töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával,

 hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve

 örömmel szolgáljalak Téged.

 Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,

 taníts meg az Írás titkait megértenem,

 hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban,

 Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át

 az örök Kánaánba. Ámen.

 /Katona István/

Kegyelem

Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem dolgozzék, s kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a lehető legjobban értsen vele egyet.

/Canisius Szent Péter/

Krisztus a Szeretet

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!

Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom; Krisztus, a Tiéd vagyok.

 /Roger testvér/


Krisztus király

Urunk, Jézus! A világmindenség királyaként és életünk királyaként

tisztelünk téged. Te arra hívsz minket, hogy Isten országa megvalósuljon

bennünk. Felszólítasz bennünket a megtérésre és arra, hogy elfogadjuk

Isten uralmát, akaratát személyes életünkben. Te nem szabadságunkat akarod

csorbítani, hanem azt szeretnéd, hogy felismerjük a mennyei Atya üdvözítő

szándékát és elinduljunk felé. Vezess minket igazságod által az örök életre!

Krisztus szeretete sürget minket

Krisztus szeretete sürget minket, késztet minket, hogy elmenjünk, és hogy a szent buzgóság szárnyain felemelkedve repüljünk.

Aki igazán szereti Istent, az szereti embertársát is; az igazán buzgó ember szeret is, de egy magasabb fokú szeretet mértéke szerint, úgy, hogy minél inkább lángol a szeretettől, annál inkább hajtja a buzgóság. /Claret Szent Antal/

Istenünk, Claret Szent Antal közbenjárására add, hogy mindig a te ügyedben fáradozzunk, és buzgón törekedjünk testvéreinket megnyerni Krisztusnak.

Loyolai Szent Ignác imája

Fogadd el Uram, szabadságomat,

Fogadd egészen.

Vedd értelmemet, akaratomat

S emlékezésem.

 

Mindazt, amim van, és ami vagyok,

Te adtad ingyen.

Visszaadok, Uram, visszaadok

Egyszerre mindent.

 

Legyen fölöttük korlátlan úr

Rendelkezésed.

Csak egyet hagyj meg ajándékul:

Szeretnem téged.

 

Csak a szeretet maradjon enyém

A kegyelemmel,

S minden, de minden gazdagság enyém,

Más semmi nem kell.

/Loyolai Szent Ignác/

(Sík Sándor fordítása)

Maradj velünk

Maradj velünk, Urunk, mert már esteledik,

és a nap hamarosan végéhez ér.

Maradj velünk és egész Egyházaddal,

maradj velünk e nap alkonyán.

Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal,

szent igéddel és szentségeddel,

vigaszoddal és áldásoddal.

Maradj velünk, ha ránk borul gondunk

és aggodalmunk éjszakája,

a keserű halál éjszakája.

Maradj velünk és minden gyermekeddel

most és az örökkévalóságban.

Ámen.

Meghívás

Mindenható Istenünk! Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre és senkit sem zársz ki szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek zárhatjuk ki magunkat azzal, ha elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet és semmibe vesszük törvényeidet. Hálásak vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk is és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözüljünk.

Megismerni Istent

Krisztus Jézus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent,

csak engednünk kell, hogy átjárja életünket, amit már befogadtunk

az Evangéliumból- bármily kevés legyen is az.

Ez a kevés éppen elég ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk,

hisz Te nem "megérkezett embereknek" szeretnél minket.

Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész életünkben, emberek,

akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába vetni.

/Roger testvér/

Mennyei Atyám! Köszönöm...

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy a keresztség által gyermekeddé fogadtál, s nekem is azt mondtad, amit Jézusnak mondtál akkor, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében: „Te vagy az én szeretett Fiam!” Segíts úgy élnem, hogy méltó legyek szeretetedre, s mindig kedvedet találd bennem! Segíts, hogy minden nap benned és a Szentlélekben újjászületve induljak Krisztussal az üdvösség útján! Segíts, hogy a hit lángja és a remény fénye, amelyet kegyelmed gyújtott bennem, szüntelenül lobogjon, és a hitben állandóan növekedve haladjak az örök élet útján!

Mindenszentek

Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat. /könyörgés mindenszentek ünnepén/

Mise a világ felett

Dicsőséges Krisztus, Te vagy az Anyag ölén titokzatosan szétáradó Erő, és vakítóan fénylő Központ, amelyben találkozik a Sokféle Valóság számtalan rostja. Győzhetetlen Hatalom vagy,, akárcsak a Világ, és meleg, mint maga az Élet. Homlokod hóból van, szemed tűz, lábad pedig csillogóbb, mint olvasztott arany. Kezed fogja egybe a csillagokat. Te vagy az első és utolsó, a meghalt és feltámadott. Te gyűjtesz áradó egységedbe minden szépséget, minden ízt, minden erőt, minden formaváltozatot. Téged keresett kiáltó szavam, mely oly messzire ér, mint a Mindenség. Csakugyan Te vagy Uram és Istenem!

 

„Zárj magadba, Uram!” – Igen, hiszem (olyan erősen hiszem, hogy ez lett lelki életem egyik sarokköve), hogy teljesen rajtad kívül a sötétség sem lehet más, mint csak teljes semmi. Testeden kívül semmi sem létezhet, Jézus, s ezért még azok is, akik kiestek szeretetedből, még mindig részesednek – kárhozatukra – a Te jelenléted fenntartó erejéből. Mindnyájan kiszakíthatatlanul Tebenned vagyunk, szilárdság és élet egyetemes erőtere! – De mert nem vagyunk már-kész dolgok, amiket tetszés szerint lehetne Hozzád közelre vagy távolra elképzelni, s mivel bennünk az egyesülés alanyát éppen az az egység növeli, amely fokozatosan tieiddé tesz, ezért annak nevében, ami létemben leglényegesebb, kérlek: figyelj, Uram, annak vágyára, amit lelkemnek merek nevezni, bár napról-napra egyre jobban megértem, hogy ő is mennyivel nagyobb nálam. S hogy enyhítsd létszomjamat, ezért mélységes Lényed egymásra következő zónáin át egészen Szíved Központjának legbensőbb zugába húzz magaddal engem!

Uram, mutasd meg, mi az igaz tisztaság: nem a dolgoktól elszakító vérszegénység, hanem a minden szépségen átható lendület. Nyilatkoztasd ki, mi a valódi szeretet: nem a meddő rettegés a bűntől, hanem az a merész szándék, hogy minden ember vállvetve feszítgeti az élet kapuit. S végül, főleg azt ajándékozd lelkemnek, hogy folyton erősebben lássa mindenütt-jelenlétedet, boldog szenvedéllyel akarjon kutatni, valami kevéskével mindig hozzájáruljon a Világ építéséhez és ugyanakkor el is tudja fogadni hatásait. S mindezt azért, hogy mindinkább Beléd hatolhasson.

Istenem, minden örömöm és sikerem, egész életem értelme és szomjú vágya ehhez az alapvető látomáshoz fűződik: Te ragyogsz a Mindenségben. Hirdessék csak mások – magasabb rendű szándékaik szerint – ragyogó Lelked nagyszerű vonásait! Engem olyan hivatástudat vezérel, amely lenyűgözi lényem legkisebb idegszálát is: nem vagyok másra képes, nem is akarok másról beszélni, mint csak megtestesült Lényed számtalan és messzire ható erejéről, amely elárasztja az Anyagot. Mindig csak Tested misztériumát tudom hirdetni, a tiédet, minden valóságon átsugárzó Lélek!

Átadom magam Testednek, ahová csak kihat: vagyis annak a Világnak, amely hatalmad által és az én hitemben is csodásan élő kohóvá lett, s amelyben minden alámerül, hogy újjászülessék. Rád bízom magam minden erőforrásommal, amit teremtő vonzásod fakasztott bennem, szerényke tudásommal, vallási és felszentelt papi kötelékeimmel együtt. S főleg Beléd vetem azt is, ami legjobban szívemhez nőtt: Rád bízom emberi meggyőződésem alapjait. Átadom magam Testednek, hogy benne éljek és benne haljak meg.

(Út az Ómega felé. Válogatás Teilhard de Chardin műveiből. Fordította: P. Rezek Román OSB. Szent István Társulat, Bp., 1980, 171-172.o.)


Naphimnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tied a dicséret, dicsőség és imádás,

És minden áldás.

Minden egyedül téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. 

 

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,

Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,

Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:

A te képed, Fölséges. 


Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az

égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!

Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,

Levegő, felhő, jó és rút idő,

kik által élteted minden te alkotásodat. 


Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,

oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos. 


Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;

Vele gyújtasz világot éjszakán.

És szép ő és erős, hatalmas és vidám. 


Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,

Ki minket hord és enni ad.

És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. 


Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak

megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.

Boldogok, kik tűrnek békességgel,

Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát. 


Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,

Aki elől élő ember el nem futhat.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,

És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,

Második halál nem fog fájni azoknak. 


Dicsérjétek az Urat és áldjátok,

És mondjatok hálát neki,

És nagy alázatosan szolgáljátok.

/Assissi Szent Ferenc/

Ó lelkem megvilágosító Igazsága

Ó lelkem megvilágosító Igazsága, vigyázz, ne szóljon hozzám sötétségem. Földi dolgokhoz zuhantam alá és hályog borítja lelkemet. Ámde innét, ezekből is szerettelek téged. Tévelyegtem, de emlékeztem rád.

Meghallottam visszatérésre intő hangodat mögöttem, de alig szűrődött hozzám a békétlenek zsivaja miatt. És íme, cserepes szájjal most visszatérek, lihegve lépek forrásod felé. Senki ne vessen gáncsot. Hadd igyak forrásodból, hogy forrásodból éljek. Ne én legyek a magam élete. Magamból rosszul éltem, magam halála lettem, s csupán benned éledek föl ismét.

/Szent Ágoston: Vallomások, XII., 10./

Ó szeretet Szentlélek

Ó, szeretet, Szentlélek,

a legszentebb Háromságban te vagy az a leírhatatlan csók,

mely az Atyát és a Fiút erős kötelékkel köti össze...

 

Ó, Jézusom, vonj magadhoz Lelked leheletével

és rejts el magadban.

Add, hogy elvesszek isteni létedben,

az egyesülés örök csókjában,

és add, hogy lássalak, bírjalak és mindörökké élvezzelek Téged.

Utánad vágyakozik, rád szomjazik a szívem...

Ó, szerelmesem, mikor jön el a pillanat, amelytől kezdve

benned gyönyörködhetem?...

Ó! Ragadj ki mielőbb e száműzetésből,

mert egyre égetőbb a vágyam, hogy teljes valódban ismerjelek

és forrón szeresselek...

Ó, szerelmesem, Te ismered a szívem vágyát...

Ó, szeretet, siess betölteni vágyamat!

/Szent Gertrúd/

Öröm

Istenünk, Te örömmel ajándékozod meg az embereket, és azt várod, hogy

örömben éljenek, mert a te világod öröm és boldogság. Űzd el lelkemből a

szomorúságot. Adj gondolataimnak szárnyat, és vedd el tőlem a gondokat.

Azért is könyörgök több örömért, hogy másokat is örömre hangolhassak.

Ámen.

Öröm

"Életadó Isten, szeretnénk a közeledben maradni. Amint rád bízzuk magunkat, megkapjuk a szív örömét, és ez a belső öröm lehetővé teszi számunkra, hogy csodálatossá tegyük a körülöttünk levők életét."

/Roger testvér/

Soha ki nem alvó tűz

Ó, örök szépség, későn szerettelek!

Íme, belül voltál,

én pedig kívül kerestelek.

Velem voltál, és én nem voltam veled.

De Te hívtál, kiáltottál,

és összetörted süketségemet.

Sugarad rám özönlött,

és messze űzted vakságomat is.

Megízleltelek,

már éhezem Reád és szomjúhozlak Téged.

Érintettelek,

és békességedet óhajtom.

Irgalmad fölségében van csupán

minden reménységem.

Ó, mindörökre lángoló Szeretet,

tüzed nem alszik el sosem!

Ó, Szeretet,

gyújts föl engem, Istenem. Ámen.

/Szent Ágoston - Vallomások X. 38, 40./

 

Számára senki sem idegen

Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből, gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet mondani Neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen.

Szent Benedek imája

Jóságos, szent Atyám,

Kegyességed szerint

Ajándékozz nekem:

Téged megértő értelmet,

Téged megérző érzéket,

Neked tetsző érzelmet,

Téged kereső buzgalmat,

Rád találó bölcsességet,

Téged felismerő szellemet,

Téged szerető bensőt,

Rád figyelő szívet,

Téged dicsőítő tetteket,

Téged hallgató figyelmet,

Rád tekintő szemet,

Téged dicsőítő nyelvet,

Neked tetsző életet,

Rád várakozó türelmet,

Téged váró hűséget,

Tökéletes jó véget,

Szent jelenlétedet,

Boldog feltámadást,

és az örök életet. Ámen.

/Szent Benedek/

Szent Edith Stein fohásza

Uram!

Kicsiny gyermekként szeretnék járni utadon.

Vakon: nem is fontos,

hogy terveidet ismerjem.

A világosság Atyja vagy,

s az én Atyám.

Ez elég nekem.

Vezess akár vak éjszakán át,

tudom, hozzád érkezem.

/Szent Edith Stein/

Szent II. János Pál pápa imája

Urunk, Jézus Krisztus,

aki elestél az ember bűnének súlya alatt,

és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld,

add meg nekünk,

gyenge embereknek az erőt,

hogy hordozni tudjuk

mindennapi keresztünket,

és fölkeljünk eleséseinkből,

s elmondjuk a következő nemzedékeknek

üdvözítő hatalmad Evangéliumát.

/Szent II. János Pál pápa/

Szent Mihály ima

Szent Mihály arkangyal,

védelmezz minket a küzdelemben;

a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”

Te pedig, mennyei seregek vezére,

a sátánt és a többi gonosz szellemet,

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Ámen.

Szentséges Szűz Mária!

Szentséges Szűz Mária,

nincsen másod a földön az asszonyok között,

te a magasságbeli Királynak,

a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja,

a Szentlélek jegyese, imádkozzál érettünk

Szent Mihály főangyallal

és az egek minden erőivel és összes szentjeivel

a te szentséges, szerelmes Fiadnál,

a mi Urunknál és Mesterünknél.

/Assisi Szent Ferenc/


Szeretetből emberré lettél

Urunk, Jézus, te irántunk való szeretetből emberré lettél, s megmutattad nekünk, hogyan kell szeretnünk nekünk is az embereket. Érintsd meg szereteteddel szívünket, hogy önzésünk helyett úgy szeressünk mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. Születésed szegényes körülménye és a betlehemi istálló szegénysége figyelmeztessen minket arra, hogy szerényen éljünk, s ne a földi gazdagságra vágyjunk, hanem arra, hogy benned gazdagodjunk, benned növekedjünk, benned és szeretetedben éljünk.

Szereteted befogadása

Föltámadt Krisztus, amikor egyszerűen arra vágyunk, hogy befogadjuk szeretetedet, lelkünk mélyén tűz lobban, amit a Szentlélek táplál. Ez a tűz lehet, hogy eleinte alig pislákol. A megdöbbentő az, hogy mégis tovább ég. És amikor megértjük, hogy szeretsz minket, a hit bizalma lesz az énekünk.

Találkozás

Szerető Istenünk, segíts, hogy megtanuljuk Jézustól és a samáriaiakatól, hogy másokkal való találkozásunk új áldást hozzon számunkra. Segíts, hogy átlépjük korlátainkat, és ne féljünk az új kihívásoktól. Segíts, hogy felülkerekedjünk a félelmen Fiad hívása által. Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Ámen.

Taníts meg minket

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.

/XVI. Benedek pápa/

Tantum ergo Sacramentum

Aquinói Szent Tamás úrnapi vecsernye himnuszának (Pange lingua) 5. és 6. versszaka, melyek ünnepélyesebb szentségkitétel alkalmával (szentségi körmenet, szentségi áldás, szentséges litánia) hangzanak fel latinul vagy magyarul. Két gregorián dallama ismert, a dór és a fríg; a szöveg számos komponistát ihletett énekkari feldolgozásra is.

Szövege latinul:

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui,

et antiquum documentum

novo cedat ritui:

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

 

Genitori Genitoque

laus et jubilatio

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio:

procedenti ab utroque

compar sit laudatio. Amen.

 

Magyarul:

Méltó ezt a nagy Szentséget

térdre hullva áldani,

és a régi Szövetséget

új rítussal váltani,

pótolják a rest érzéket

a merész hit szárnyai!


Az Atyának és Fiának

légyen áldás, dicsőség,

üdv, hozsanna és imádat,

ujjongások hirdessék,

s aki Kettejükből árad:

a Lélek is áldassék! Ámen.

 

(Babits Mihály fordítása)

Tégy engem a Te békéd eszközévé

Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé,

Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,

Ahol sérelem, oda megbocsájtást,

Ahol széthúzás, oda egyetértést,

Ahol tévedés, oda igazságot,

Ahol kétség, oda hitet,

Ahol kétségbeesés, oda reményt,

Ahol sötétség, oda világosságot,

Ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek,

Hanem vigasztaljak,

Hogy ne megértést keressek,

Hanem másokat értsek meg,

Hogy ne engem szeressenek,

Hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,

mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,

mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra! Ámen.

/Assisi Szent Ferenc/

Újíts meg minket!

Szentlélek Istenünk! Újíts meg minket leheleteddel! Formálj minket belülről, hiszen ott laksz a szívünk mélyén. Szabadíts fel minket az igazi Lényeg keresésére! Érintsd meg személyiségünk legbelső zugait, avass be minket titkaidba: az élet, a remény, a gyógyulás, a megújulás titkaiba! Jöjj el, hogy merjünk álmodni a jövőről és képesek legyünk megtenni, amit a jelen pillanat kíván.

Szentlélek, Élet Lelke, újítsd meg közösségünket! Segíts, hogy odafigyeljünk egymásra, meglássuk egymás értékeit, újra felfedezzük közös célunkat, hogy az élet és remény jelei, a gyógyulás és a megújulás eszközei lehessünk ebben a magyar valóságban. Ámen!

Ünnepeljük Megváltónkat, aki Szűz Máriától született

Ünnepeljük Megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk:

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

 

Igazság Napja, akit a szeplőtelen Szűz, mint fényes hajnal előre jelzett,

add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Örök Ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad,

szabadíts meg minket a bűn romlottságától!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Üdvözítőnk, édesanyád ott állt a kereszt tövében,

add, hogy az ő közbenjárására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted,

segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

 

Rendelkezéseid csodálatosak,_*

ezért figyel azokra a lelkem.

Ragyogva világít szavad fénye,_*

értelmessé teszi a kicsinyeket.

Reménykedve nyitom fel ajkam,_*

parancsolataid után epedek.

Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam,_*

ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.

 

Örök Ige, te megtanítottad anyádat, hogy a legjobb részt válassza,

segíts minket az ő követésére, hogy olyan eledelt keressünk, amely megmarad az örök életre!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Királyok Királya, te édesanyádat testével-lelkével magadhoz vetted a mennybe,

add, hogy gondolataink mindig az égiekre irányuljanak!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Uram, hadd lássalak

Egyszer Fülöp apostol ezt kérte Jézustól:

"Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk." "Már olyan régóta veletek vagyok - felelte Jézus - , és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta." (Jn 14,8-9)

Uram, hadd lássalak én is, hadd ragadjalak meg hitemmel.

Szeretnélek nézni Téged, mint az apostolok, hallani szavaidat, amint ők hallották, és szeretném, ha jóságodtól az én szívem is lángra gyulladna, mint az övék. Jöjj segítségemre, Uram, és engedd, hogy ebben a szent órában meglássalak és hallgassalak Téged.

Uram, Istenem, add nekem a kegyelmet...

Uram, Istenem, add nekem a kegyelmet, hogy Téged keresselek és felébredjen szívemben a vágy, hogy Téged lássalak. Ne engedd, hogy bármi is megakadályozzon abban, hogy megpillanthassalak Téged, s Te rám emeld irgalmas tekinteted. Az üdvösség pillanata akkor köszönt be, amikor e két tekintet találkozik. Akkor lelem meg a boldogságot, ha isteni irgalmad rám talál, s ezzel új élet kezdődik számomra. Hiszem, hogy a Veled való találkozás változást hoz életembe, elhagyhatom a bűnös élet útját, s elindulhatok Feléd a kegyelem, a szeretet és a hit útján. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

Uram, Jézus te magad vagy a szeretet

Uram, Jézus, Te magad vagy a szeretet! Taníts engem az egyetlen leckére, a szeretet gyakorlására. Soha nem felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a szeretetben. Atyád és az emberek iránti szeretetből áldoztad fel magadat, megmutatván számunkra, hogy a szeretet nem szavakat kíván, hanem odaadást és hűséget. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni, ahogyan te szeretsz engem!

Uram, taníts minket hinni

Uram, taníts minket hinni,

taníts keresztet a hegytetőre vinni.

Taníts megérteni, hogy az idő kevés,

hogy egyre gyűl a hajszálrepedés...

Könyörgöm Uram, taníts meg lenni,

Taníts meghajolni, taníts szeretni.

Urunk megkeresztelkedése: A feszülten várakozó nép imája

Urunk! Seregek Ura! Emlékezz meg rólunk nyomorúságunkban,

elhagyatottságunkban, feszült várakozásunkban! Atyáinknak ígéretet tettél,

hogy elküldöd a Fölkentet, a Királyt, aki megszabadít minket rabságunkból.

Vajon tényleg remélhetjük, hogy eljött az idő? Vajon tényleg ujjonghatunk,

hogy leveszed rólunk sújtó kezed, megáldasz, és gyászunkat ünnepre

fordítod?

Urunk, ez az ember, aki a pusztában kiált, igazat szól-e? Kit várjunk?

Urunk! Nyisd fel szemünket! Add, hogy felismerjük azt, akit megváltóként

küldesz nyomorúságos életünkbe. Adj bizalmat, hitet, bölcsességet és

alázatot, hogy nehogy fásultságunkban, oktalanságunkban vagy gőgünktől

elvakultan ne ismerjük fel azt, aki majd Szentlélekkel és tűzzel fog

keresztelni, aki hatalmasabb és erősebb mindenkinél, akit Te elküldesz,

Urunk!

Küldd el! Mutasd meg ki ő! Adj jelet!

„...megnyílt az ég, és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek,

s ez a szózat hangzott az égből...” Ámen!

/Benyik György/

Velünk utazol

Urunk, Jézus Krisztus! Amikor apostolaid hozzád fordultak segítségért, te olyan csodát tettél, amire nem számítottak.

Ezzel megmutattad isteni erődet, bebizonyítottad azt, hogy hatalmad felette áll a gonosz erőknek. Cselekedeteddel megmutattad, hogy törődsz azokkal, akiket szeretsz. Segíts, hogy mindig, még a legnehezebb élethelyzetekben is észrevegyük jelenlétedet! Hisszük, hogy te mindig velünk utazol életünk bárkájában és nem hagysz el bennünket a veszély idején. Urunk, oszlasd el félelmeinket és növeld hitünket!

Az Úr vezesse szíveteket Isten szeretetére és Krisztus béketűrésére!